Committee on Publication Ethics
This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics (COPE)
www.publicationethics.org"
Indexed by

Open Access Policy
GJAT provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.
Call For Paper
The Editorial Board of the journal welcomes contributions of papers on any topics related to Islamic-based sciences, social science, arts and humanities whether in Malay, English or Arabic throughout the year.

ISSN (print): 2232-0474
E-ISSN (online): 2232-0482

Valid CSS!

Creative Commons License
Global Journal Al Thaqafah is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Articles 23

This Article Volume 2 Issue 2

First published December 2012, doi : 10.7187/GJAT232012.02.02
Publisher Kolej Islam Darul Ridzuan, Perak, Malaysia.

Komponen Asas Untuk Latihan Guru Pendidikan Islam
Basic Components for Islamic Education Teacher Training
Ab. Halim Tamuri, Muhamad Faiz Ismail,  Kamarul Azmi Jasmi

Abstrak

Guru memainkan peranan penting dalam pengajaran pendidikan Islam. Mereka bukan sahaja berperanan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajar malah bertanggungjawab untuk meningkatkan penguasaan dan penghayatan ilmu pelajar. Guru harus mendorong sikap dan tingkah laku pelajar ke arah kebaikan melalui pendekatan yang berhikmah. Penyediaan guru yang berkualiti amat penting bagi menjayakan matlamat pendidikan Islam. Oleh itu, artikel ini bertujuan untuk membincangkan komponen asas untuk latihan guru pendidikan Islam agar mereka dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran yang mencukupi untuk mendidik pelajar menjadi muslim yang bertaqwa. Personaliti guru, ilmu pengetahuan,  pengetahuan pedagogi kandungan, kepelbagaian kemahiran dan motivasi dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) merupakan komponen asas yang perlu diberi tumpuan dalam latihan guru pendidikan Islam.

Katakunci : Guru; Pendidikan Islam; Latihan; Komponen asas; Muslim

Abstract

Teachers play an important role in teaching of Islamic education. They not only serve to convey knowledge to students but also responsible for enhancing the practice of students. Teachers should encourage students’ attitudes and behavior towards goodness by a wise approach. The preparation of quality teachers is crucial to the success of the Islamic educational goals. Therefore, this article aims to discuss the basic components of Islamic education for teacher training so that they are provided with sufficient knowledge and skills to educate students to become a good moslem. Teacher’s personality, knowledge, pedagogical content knowledge, skills and motivation in teaching and learning are the basic components that need to be emphasized in the training of Islamic Education teachers.

Keywords: Teacher; Islamic Education; Training; Basic component; Moslem

Rujukan

Ab. Halim, T. & Nik Mohd Rahimi, N. Y. (2010). Kaedah pengajaran 
dan pembelajaran Pendidikan Islam. Penerbit UKM, Selangor, Malaysia.

Ab. Halim, T.,  Adnan, Y., Kamisah, O., Khadijah, A. R., Shahrin, A., 
& Zamri, A. R. (2004). Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan 
Islam ke atas pembangunan diri pelajar. Laporan Penyelidikan Fakulti Pendidikan, 
Universiti Kebangsaan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, 
Kementerian Pelajaran Malaysia.

Ab. Halim, T., Khalthum, I., Nasruddin, Y., & Azhar, A. (2007). 
Orientasi amalan agama dalam kalangan remaja Melayu:  
satu kajian di negeri Johor.  Laporan Penyelidikan ATMA, 
Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ab. Halim, T., Mohd Izham, H., Khadijah,  A. R., & 
Mohd Aderi, C. N. (2010). Kajian tahap profesionalisme guru-guru 
pendidikan Islam di sekolah-sekolah menengah di bawah Kementerian 
Pelajaran Malaysia. Laporan Penyelidikan Fakulti Pendidikan, 
UKM dan Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian pelajaran Malaysia.

Ab. Halim, T., Shahrin,  A., Kamarulzaman, A. G., Khadijah,  
A. R., Zarin, I., & Mohd Aderi, C. N. (2006). Kajian amalan pengajaran 
guru pendidikan Islam di sekolah rendah dan menengah. Laporan penyelidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. IRPA 07-02-02-10033EAR. 

Abdul Fattah, A. G. (2001). Nabi Muhammad: Guru dan pendidik terulung. Terjemahan Shuhadak Mahmud. Negeri Sembilan: 
M. Khari Enterprise & al-Azhar Media Ent. Negeri Sembilan, Malaysia.

Abdul Shukor, M. A. (2009). Modul pengajaran dan pembelajaran 
pendidikan Islam berasaskan Masjid: Satu kajian di sekolah berasrama 
penuh integrasi Rawang, Bandar 

Tasik Puteri, Rawang Selangor. Kertas Projek Sarjana Pendidikan, 
Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abdullah, I. (1995). Pendidikan Islam dan pengaruhnya di Malaysia. 
Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur, Malaysia.

Ahmad Yunus, K. & Ab. Halim, T. (2010). Pengetahuan Pedagogikal 
Kandungan (PPK) pengajaran Akidah: Kajian kes guru cemerlang 
pendidikan Islam. Journal of Islamic and Arabic Education. 2(2):13-30.

Al-Abrasyi, Mohd. Atiyyah. (1974). Dasar-dasar pokok pendidikan 
Islam. Jakarta: Bulan Bintang. Jakarta, Indonesia.

Al-Ghazali, al-Imam Abu Hamid Muhammad ibn al-Ghazali. t.th. 
Ihya’ ulum al-din. Jil 1-5. Misr: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, Mesir.

Al-Kaylani, Majid Arsan. (2005). Ahdaf al-tarbiyyah al-islamiyyah. 
Dubai: Dar al-Qalam, Emiriah Arab Bersatu.

Al-Nahlawy, Abd. Rahman. (1983). Usul al-tarbiyyah al-islamiyyah 
wa asalibiha fi al-bait wa al-madrasah wa al-mujtama’. Beirut: 
Dar al-Fikri, Beirut, Lubnan.

Ali Murad & Yahya Hasan. (2003). Adab al-‘alim wa al-muta’alim 
‘inda al-mufakkirin al-muslimin min muntasif al-qarn al-thani 
al-hijriy wa hatta nihayah al-qarn al-sabi’. Beirut : Dar al-Kutub 
al-Ilmiyyah, Beirut, Lubnan.

Anisah, A. (2009). Keberkesanan  modul  pengajaran  dan  
pembelajaran   pendidikan  Islam  berasaskan  masjid : satu  kajian 
di SMKA Sultan  Muhammad,  Melaka.  Kertas Projek Sarjana 
Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Jasmi, A. (2011). Penggunaan surau dalam pengajaran dan 
pembelajaran pendidikan Islam di sekolah menengah kebangsaan 
di negeri Melaka. Tesis Sarjana Pendidikan, Fakulti Pendidikan, 
Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kamarul, A. J., & Ab. Halim, T. (2007). Pendidikan Islam: Kaedah 
Pengajaran dan Pembelajaran. Penerbit UTM, Skudai, Johor, Malaysia. 

Kamarul, A. J.,  Ab. Halim, T.,  & Mohd Izham, H. (2009). Sifat dan 
peranan keperibadian guru cemerlang pendidikan Islam (GCPI) 
dan hubungannya dengan motivasi pelajar. Jurnal Teknologi, 51(E):57-71.

Kassim Tusin. (2010). Kualiti diri guru pendidikan Islam sekolah 
menengah di Sabah. Tesis PhD, Universiti Malaysia Sabah.

Mohd. Azman, M. Y.  (2009). Modul pengajaran dan pembelajaran 
berasaskan masjid pendidikan Islam KBSM Tingkatan Dua di Sekolah 
Menengah Agama Persekutuan Kajang Selangor. Kertas Projek Sarjana 
Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Muhamad Faiz, I.,  Kamarul, A. J., & Ab. Halim, T. (2012). 
Pemantapan Peranan Guru dan Kaedah P&P Pendidikan Islam : Suatu 
Agenda Berterusan. Prosiding Seminar Antarabangsa Perguruan dan 
Pendidikan Islam (SEAPPI2012). ms-ms: 91-97.

Mustafa, H. (2004). Akhlaq baina al-falasifah wa ulama’ al-Islam. 
Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, Lubnan.

Shahabuddin, H., Rohizani, Y., & Mohd. Zohir, A. (2003). Pedagogi: 
strategi dan teknik mengajar dengan berkesan. PTS Publications & 
Distribution Sdn. Bhd, Pahang, Malaysia.

Shulman, L. (1987). Knowledge and teaching: Foundation of new 
reform. Harvard Educational Review, 57(1):1-22.

Zakaria,  A. (2011). Pengajaran dan pembelajaran  berpusatkan 
pelajar dalam Pendidikan Islam di Sekolah Menengah Kebangsaan 
di Malaysia. Tesis PhD, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan 
Malaysia.