Committee on Publication Ethics
This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics (COPE)
www.publicationethics.org"
Indexed by

Open Access Policy
GJAT provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.
Call For Paper
The Editorial Board of the journal welcomes contributions of papers on any topics related to Islamic-based sciences, social science, arts and humanities whether in Malay, English or Arabic throughout the year.

ISSN (print): 2232-0474
E-ISSN (online): 2232-0482

Valid CSS!

Creative Commons License
Global Journal Al Thaqafah is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Article 93

This Article Volume 5 Issue 2

First published December 2015, doi : 10.7187/GJAT932015.05.02
Publisher Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah, Perak, Malaysia.
 
Personaliti Bapa daripada Perspektif Islam
A Father’s Personality from the Islamic Perspective
 
Izzah Nur Aida, Z. R., & Salasiah Hanin, H.

Abstract

Islam views the family as an institution which shapes the society to be built. Parents in particular are important individuals in the family who play the role of bringing the family towards well-being and the pleasure of Allah swt. A father as leader of the family has a greater responsibility to be the role model to his wife and children. However, various crises and conflicts that occur in the domestic household and family issues involve a father’s personality such as bad or hot temper, incest, abuse, neglect to provide maintenance, just to name a few.
 
Therefore, the objectives of this study are to review the personality concept in Islam and further identify the personality traits of the father from the Islamic perspective. This research is designed as a qualitative study using content analysis approach. The results of this study show that personality in Islam can be seen through the state of the human psyche which is expressed through external action. There are four personality traits of the father from the Islamic perspective identified in this study. It may have an impact on the development of a father’s personality towards the well-being of the family and the Islamic community.

Keywords: Personality, Islamic Perspective, Father, Personality traits.

Abstrak

Islam memandang keluarga sebagai sebuah institusi pencorak masyarakat yang bakal dibina. Ibu dan bapa khususnya merupakan individu penting dalam keluarga berperanan untuk membawa keluarga ke arah kesejahteraan dan keredhaan Allah. Bapa sebagai ketua kepimpinan keluarga mempunyai tanggungjawab yang lebih besar seharusnya menjadi ‘role model’ kepada isteri dan anak-anak. Namun demikian, pelbagai krisis dan konflik yang berlaku dalam rumah tangga dan kekeluargaan melibatkan isu personaliti bapa seperti panas baran, sumbang mahram, penderaan, pengabaian nafkah dan sebagainya.
 
Justeru, kajian ini dijalankan untuk mengkaji konsep personaliti dalam Islam seterusnya mengenal pasti ciri-ciri personaliti bapa daripada perspektif Islam. Penyelidikan ini merupakan kajian kualitatif dengan reka bentuk analisis kandungan. Dapatan kajian menunjukkan personaliti dalam Islam dapat dilihat menerusi keadaan jiwa manusia yang akan melahirkan tindakan luaran. Terdapat empat ciri personaliti bapa daripada perspektif Islam yang dikenal pasti dalam kajian ini. Kajian ini dapat memberi impak terhadap pembinaan personaliti bapa ke arah kesejahteraan keluarga dan masyarakat Islam.

KataKunci: Personaliti, Personaliti Islam, Personaliti Bapa, al-Quran, al-Sunnah

Rujukan

Al-Quran.

Abd. Rauf, H., Abdul Halim, S., & Khairul Amin M. Z. (2005). Kamus Bahasa Melayu- Arab, Bahasa Arab- Melayu. Oxford Fajar Sdn. Bhd, Selangor, Malaysia.

Abdul Aziz, I. (2013). Indahnya Akhlak Warisan Rasulullah. Power Press & Design, Kuala Lumpur, Malaysia.

Abdul Halim, A. M. (2010). al-Huquq al-mutabadalah baina al-Aba’ wa al-Abna’. Dar al-Kutub al-Misriyah, Kaherah.
 
Abdul Rahman, R. (2001). Munakahat: Membina Keluarga Bahagia. Synergymate Sdn. Bhd, Selangor, Malaysia.
 
Abdullah Nasih Ulwan. (1988). Tarbiyatul Aulad fi al-Islam. Jil. 2. Terj. Syed Ahmad Semait. Pustaka National, Singapura.
 
Ahmad Zahiruddin. (2013). Hebatnya Rasulullah Teladani Peribadi & Pengurusan Kekasih Allah. Shah Alam: Grup Buku Karangkraf Sdn. Bhd.
 
Akhlaq Husain. (1995). Muslim Parents Their Rights and Duties. Delhi: S. Sajid Ali Adam Publishers & Distributors.
 
Ali Qutb, M. (1992). Mutiara Perkahwinan Menurut Ajaran Islam. Pustaka Haji Abdul Majid, Kuala Lumpur, Malaysia.
 
Al-Mawrid, M. B. (2005). Kamus. Dar Ulum li al-Malayiin, Beirut.
 
Al-Sya’rawi, M. M. (2000). Ahkam al-Usrah wa al-Bait al-Muslim. Maktabah al-Turath al-Islami, Kaherah.
 
Al-Tharairah, M. M. A. (2008). al-Ahkam al-Khasah bi al-Alaqah baina al-aaba’ wa al-abna’. Dar al-Nafais, Urdun, Jordan.
 
Arifin, M., & Adnan, A. R., (2013). Aplikasi Nilai-nilai Murni Berlandaskan Tema Luqman al-Hakim di dalam Al-Quran sebagai Asas Pendidikan. Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan 6 (2): 135-139.  
 
Asmawati, S. (2009). Pendidikan Akhlak dan Adab Islam, Konsep dan Amalan. Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd, Kuala Lumpur, Malaysia.
 
Azizi, Y. (2010). Keluarga Dalam Pembentukan Moral. Universiti Teknologi Malaysia: Fakulti Pendidikan.
 
Fariza, M. S., Salasiah, H. H., & Mohd Jurairi, S. (2008). Personaliti dari perspektif al-Ghazali. Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Malaysia.
 
Fizwani, M. S., Suhana, S., Mohamed Sharif, M., & Sulaiman Shakib, M. N. (2008). Mengenal pasti punca-punca dan Kaedah Menangani Tingkahlaku Sumbang Muhram. Kertas kerja Seminar Kaunseling Keluarga, Johor Baru, Malaysia.
 
Ghazali, D. (2003). Dinamika Ilmu Akhlak Islamiah. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, Kuala Lumpur, Malaysia.
 
Habibah, E., & Noran Fauziah, Y. (2006). Psikologi Personaliti. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, Malaysia.
 
Hadad Alwi. (2011). Uswatun hasanah. Selangor: PTS Islamika Sdn. Bhd.
 
Ishammudin, I. (2009). Kaunseling Keibubapaan. Aras Mega, Selangor, Malaysia.
 
Kamus Dewan. (2002). Dewan bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, Malaysia.
 
 
Mohd Azrul, A. (2013). Rasulullah (s.a.w) Bapa Mithali. Solusi Isu 8: 85-86.

Mohd Nasir, O. (2005). Akhlak dan Kaunseling Islam. Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd, Kuala Lumpur, Malaysia.

Muhammad Hafiz, N. (2014). Teropong Jenayah. Metro Ahad, 7 September. Hlmn: 6-7
Oxford Wordpower. (2005). Oxford University Press, New York, USA.

Perpustakaan Negara Malaysia. (2013). Konflik Rumah Tangga. Kuala Lumpur, Malaysia.

Raihanah, A., Bahiyah, A., & Asmak, R. (2013). Penentuan Kadar Kifayah dan Maruf Nafkah Anak dan Isteri: Kajian terhadap penghakiman Mahkamah Syariah. Jurnal Syariah. Vol. 1: 59-66

Ratna Roshida, A. R., & Nik Haslinda, N. H. (2007). Peranan institusi keluarga dalam penjanaan bangsa bertamadun. Jurnal Kemanusiaan 9:73-82.

Rosnaaini, H. Suhanim, A. & Syahrul Faizaz, A. (2012). Pendidikan Keibubapaan Berdasarkan Surah Lukman. Penerbit UUM, Sintok, Kedah, Malaysia.

Salasiah, H. H. (2008). Pendekatan Dakwah al-Irsyad al-Nafsiyy menurut al-Ghazali: Kajian di PK MAINS. Tesis Doktor Falsafah. Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia.

Salina Nen., Fauziah, I., Suzana, M. H., & Zaizul, A. R. (2012).  Kajian Kes    Inses Bapa-Anak Perempuan: Memahami Pengalaman Dari Perspektif Mangsa. Journal of Social Sciences and Humanities 7(1): 46-58.

Shahabuddin, H., & Rohizani, Y. (2007). Teori Personaliti dari perspektif Islam, Timur & Barat. PTS Professional Publishing, Kuala Lumpur, Malaysia.

Uthman Najati, M. (1985). al-Quran wa ‘ilm al-Nafs. Dar al-Syuruq, Beirut.

Waren, H. C., & Carmichael, L. (1930). Elements of Human Psychology. Houghton & Mifflin, New York, USA.

Yusuf Ba’daroni. (1996). al-Ibnu ma’a Abihi wa Umihi. Beirut: Dar al-Ulum li al-Malayin.

Zakiyah, J., & Ismail, K. (2004). Ikatan Dan Kawalan Ibu Bapa Terhadap Tingkah Laku Delinkuens.  Fakulti Pembangunan Sosial Dan Manusia, Universiti Utara Malaysia, Kedah, Malaysia.

Zulkifli Mohamad, B. (2010). Sistem kekeluargaan dalam Islam. Darul Syakir Enterprise, Bangi, Selangor, Malaysia.