Committee on Publication Ethics
This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics (COPE)
www.publicationethics.org"
Indexed by

Open Access Policy
GJAT provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.
Call For Paper
The Editorial Board of the journal welcomes contributions of papers on any topics related to Islamic-based sciences, social science, arts and humanities whether in Malay, English or Arabic throughout the year.

ISSN (print): 2232-0474
E-ISSN (online): 2232-0482

Valid CSS!

Creative Commons License
Global Journal Al Thaqafah is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.


SCImago Journal & Country Rank

Article 59

This Article Volume  4 Issue 1

First published June 2014, doi : 10.7187/GJAT592014.04.01
Publisher Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah, Perak, Malaysia.
 
Analisis Acuan Indeks Pembangunan 
Analysis Of The Development Indice’s Paradigms
 
Wan Norhaniza Wan Hasan
Mohd Shukri Hanapi
 
Abstrak

Kertas kerja ini bertujuan menganalisis acuan yang mencorakkan indeks pembangunan sedia ada. Terdapat pelbagai indeks pembangunan yang digunakan untuk mengukur tahap pembangunan di dunia. Setiap indeks pembangunan dibina berasaskan acuan pembangunan. Persoalannya, apakah acuan yang digunakan dalam pembinaan indeks-indeks pembangunan itu? Bagaimanakah acuan tersebut mempengaruhi pemilihan indikator dalam indeks-indeks pembangunan itu? Kertas kerja ini cuba menjawab kedua-dua persoalan dengan memilih dan menganalisis tiga jenis indeks pembangunan lazim, iaitu indeks pembangunan ekonomi (IPE), indeks pembangunan sosial (IPS) dan indeks pembangunan lestari (IPL). Untuk itu, fokus perbincangan dibahagikan kepada tiga bahagian. Pertama, meneliti kepentingan acuan pembangunan dalam indeks pembangunan. Kedua, menganalisis acuan pembangunan dalam indeks-indeks pembangunan terpilih, dan ketiga, merumuskan acuan bagi indeks pembangunan berteraskan Islam (PBI). Akhir sekali, kertas kerja ini merumuskan bahawa indeks PBI tidak boleh dibina berasaskan acuan indeks pembangunan lazim. Indeks PBI mestilah dibina beracuankan tasawur Islam. Sesuatu indeks pembangunan itu tidak boleh dikatakan indeks PBI jika ia tidak dibina beracuankan tasawur Islam.
 
Katakunci: Acuan indeks pembangunan; Tasawur; Pembangunan berteraskan Islam
 
Rujukan

Ab. Aziz, M. Z. (1995). Keagungan Pencipta. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) & Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).
 
Abdelaziz, B. (2009). "The Islamic Worldview: Glimpses on Studies and Definitions”, dlm. Abdelaziz Berghout (Ed.), Introduction to the Islamic Worldview Study of Selected Essentials. Kuala Lumpur: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Abdul Halim El-Muhammady (1992). "Tasawwur Islam”, dlm. Abdul Halim El-Muhammady (Ed.), Dinamika Dakwah Suatu Perspektif Dari Zaman Awal Islam Hingga Kini. Budaya Ilmu Sdn. Bhd, Selangor, Malaysia.

Abdul Halim El-Muhammady (1996). "Tasawwur Islam”, kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Tasawwur Islam Peringkat Kebangsaan, anjuran Pusat Pendidikan Islam, Institut Teknologi MARA, Shah Alam, di Dewan Sri Budiman, Institut Teknologi MARA, Shah Alam, 3-4 September.

Abdul Halim El-Muhammady (2009). "Tasawwur Islam: Huraian Konsep dan Skop”, dlm. Abdul Halim El-Muhammady & Muhd ‘Uthman El-Muhammady (Eds.), Tasawwur Islam: Huraian Konsep dan Implikasi Dalam Kehidupan. Selangor: Wadah Niaga Sdn. Bhd.

Abdullah Yasin (1990). Hakikat Dua Kalimah Syahadat. Nurin Enterprise, Kuala Lumpur, Malaysia.

Abu Bakar, M. (2004). "Wagas Islam, Warisan Melayu, dan Weltanshauung Malaysia”, dlm. Mohd Nakhaie Hj. Ahmad, Mohamad Abu Bakar & Mahmood Zuhdi Ab. Majid (Ed.), Dialog Intraperadaban Melayu Wagas Islam, Warisan Melayu, dan Weltanshauung Malaysia. Kuala Lumpur: Pusat Dialog Peradaban Universiti Malaya.

Acikgenc, A. (1996). Islamic Science Toward Definition. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).

Ahmad, M. S. (2004). Pendidikan Islam Falsafah, Sejarah dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran.Fajar Bakti Sdn. Bhd, Shah Alam, Selangor, Malaysia.

Aidit Ghazali. (1990). Development: An Islamic Perspective. Pelanduk Publications, Petaling Jaya, Malaysia.

Al-Attas, M. N. S. (1995). Prolegomena to the Metaphysics of Islam An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).

Al-Attas, M. N. S. (1996). "The Worldview of Islam: An Outline”, dlm. Sharifah Shifa Al-Attas (Ed.), Islam and the Challenge of Modernity: Historical and Contemporary Contexts. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).

Al-Buraey, M. (1985). Administrative Development: An Islamic Perspective. Keagan Paul International, London.

Al-Mawdudiy, A. A. A. (1985b). Cara Hidup Islam, terj. Wan Salim Muhammad Nur. Dewan Pustaka Fajar Sdn. Bhd., Shah Alam, Selangor, Malaysia.

Al-Qasimiy, A.M.B.‘U.M.S.B.A. (1989). Al-Mu‘jam al-‘Arabi al-Asasi. Larousse, Tunisia.

Balassa, B., & Hughes, H. (1969). "Statistical Indicators of Levels of Industrial Development” dlm. Economic Department Working Paper. Washington: International Development Association. No. 45.

Bell, S., & Morse, S. (2008). Sustainability Indicators: Measuring the Immeasurable? Earthscan, United Kingdom, London.

Blackburn, S. (1994). The Oxford Dictionary of Philosophy. Oxford University Press, Oxford.

Chua, H. W., Wong, A. K. W., & Shek, D. T. L. (2010). "Social Development in Hong Kong: Development Issues Identified by Social Development Index (SDI)”. Social Indicator Research, 95 (2010): 535-551

Hamid, F. Z. (2007). Islam Sebagai Pandangan Hidup. Dipetik daripada http://idrusali85.wordpress.com/2007/07/09/islam-sebagai-pandangan-hidup/. Dipetik pada 10hb Mei 2010.


Haron Din (1992). Tasawwur Islam. Pustaka Hizbi, Shah Alam, Selangor, Malaysia.

Ibn Manzur, A.A.J. A.M.M.A.A.A.M. (1994b). Lisan al-‘Arab, Jld. 5. Dar Sadir, Beirut, Lubnan.

Izutsu, T. (1964). God and Man in the Koran: Semantics of the Koranic Weltanschauung. Keio Institute of Cultural Studies, Tokyo, Japan.

Madkur, ‘A. A. (1990). Manhaj al-Tarbiyyat fi al-Tasawwur al-Islamiy. Dar al-Nahdat al-‘Arabiyyat. Beirut, Lubnan.

Mas‘ud, Jubran. (1990b). Al-Ra’id Mu‘jam Lughawiy ‘Asriy, Jld. 2. Dar al-‘Ilm li al-Malayin. Beirut, Lubnan.

Mayer, A. L. (2008). Strengths and weaknesses of common sustainability indices for multidimensional systems. Environment International, 34(2008):277-291

Md Zawawi, A. B. (2003). "Konsep Alam”, dlm. Mardzelah Makhsin (Ed.), Pendidikan Islam. PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd, Pahang, Malaysia.

Mihna, A. A. (1993b). Lisan al-Lisan Tahdhib Lisan al-‘Arab li al-‘Allamat Abi al-Fadl Jamalal-Din Muhammad bin Mukram Ibn Manzur, Jld. 2. Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyat.

Mohd Kamal Hassan (1993). "The Islamic World-View”, kertas kerja yang dibentangkan di Seminar On Islam and Its World-View: An American Perception, anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) dan The Malaysian-American Commission On Education Exchange, di Hotel Pan Pasific, Kuala Lumpur, 19 Ogos. Mohd Kamal Hassan (1994). "The Islamic World-View”, dlm. Abdul Monir Yaacob dan Ahmad Faiz Abdul Rahman (Eds.), Toward A Positive Islamic World-View: Malaysian and AmericanPerceptions. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).

Morris, D. M., & Liser, F. B. (1977). The PQLI: measuring progress in human needs. Communiqué on Development Issues, 32.

Muhammad Syukri, S. (2002). Pembangunan Berteraskan Islam. Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd, Kuala Lumpur,
Malaysia.

Muhammad Syukri, S. (2003a). 7 Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam. Kuala Lumpur: Zebra Editions Sdn. Bhd. dan Pulau Pinang: Projek Pengurusan Pembangunan Islam, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia.

Muhammad Syukri, S. (2007). "Prinsip-Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam”, dlm. Muhammad Hisyam Mohamad (Ed.), Pembangunan Dari Perspektif Islam. Selangor: MPH Group Publishing Sdn. Bhd. dengan kerjasama Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).

Muhyar, F. (2009). Ilmu Ushul Fiqh di Mata Filsafat Ilmu. Walisongo Press, Semarang, Indonesia.

Musa Asy’rie (2002). Filsafat Islam Sunnah Nabi Dalam Berpikir. LESFI. Yogyakarta, Indonesia.

Mutahhari, M. (2011). The Theory of Knowledge an Islamic Perspective (Mas’aleh-ye Sbinakbt), terj. Mansoor Limba. Tehran, Iran: Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) & Ahlul Bayt University.

OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development). (2009). Society at a Glance. OECD/Korea Policy Centre
Panel Akademi Pengurusan YaPEIM (2011). Pengurusan Dalam Islam Menghayati Prinsip danNilai Qurani. Akademi Pengurusan YaPEIM, Kuala Lumpur, Malaysia.

Presscot-Allen, R. (2001). The Wellbeing of Nations: A Country by Country Index of Quality of Life and the Environment. Island Press, Washington DC.

Ramli Awang (1997). Tasawwur Rabbani Menurut Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Al-Hidayah Publication, Kuala Lumpur, Malaysia.

Seers, D. (1969). "The Meaning of Development”. International Development Review, 11:2-6

Siddiq Fadzil (2009). Pandangan Sarwa Islami. Dipetik daripada http://drsiddiqfadzil. blogspot.com/2009/08/pandangan-sarwa-islami-islamic.html. Dipetik pada 2hb Oktober 2009.

Sidek Baba (2006). Pendidikan Rabbani. Karya Bestari Sdn. Bhd, Selangor, Malaysia.

Sobri Salamon (1989). Ekonomi Islam Pengenalan Sistem dan Kemungkinan. Selangor: Al-Rahmaniah Badan Dakwah dan Kebajikan Islam Malaysia.

Stockhammer, E., Hochreiter, H., Obermayr, B. & Steiner, K. (1997). The index of sustainable economic welfare (ISEW) as an alternative to GDP in measuring economic welfare. The results of the Austrian (revised) ISEW calculation 1955 – 1992. Ecological Economics, 21: 19-34

Sudin Haron (1996). Prinsip dan Operasi Perbankan Islam. Berita Publishing Sdn. Bhd, Kuala Lumpur, Malaysia.

Umer Chapra, M. (1992). Islam and the Economic Challenge. The Islamic Foundation, Leicester, United Kingdom, London.

Umer Chapra, M. (1996). Islam dan Pembangunan Ekonomi (Islam and Economic Development), terj. Adi Setia Mohd Dom. Selangor: The International Institute of Islamic Thought (ISTAC), Malaysia dan Thinkers Library Sdn. Bhd.

UN (United Nations) (2004). Agenda 21: Chapter 40. Dipetik daripada http://www.un. org/esa/sustdev/documents/agenda21/english/agenda21chapter40.htm. Dipetik pada 26hb Februari 2011

UNDP (United Nations Development Programme) (1996). Human Development Report. Oxford University Press, New York, USA.

UNDP (United Nations Development Programme) (2007). Measuring Human Development: A Primer. UNDP, New York, USA.

UN-DSD (United Nations – Division for Sustainable Development) (2009). Home. Dipetik daripada http://www.un.org/esa/dsd/index.shtml. Dipetik pada 28hb Ogos 2010.

UNRISD (United Nations Research Institute for Social Development) (1970). Contents and measurement of socio-economic development. UNRISD, Geneva.

Wan Mohd Nor, W. D. (1994). Budaya Ilmu: Konsep, Prasyarat dan Pelaksanaan di Malaysia. Nurin Enterprise, Kuala Lumpur, Malaysia.

Wan Mohd Nor, W.D. (2001). Pembangunan di Malaysia: Ke Arah Satu Kefahaman Baru Yang Lebih Sempurna. Kuala Lumpur: Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

WCED (World Commission on Environment and Development). (1987). Our Common Future. Oxford University Press, Oxford.

World Bank (1978). World Development Report 1978. The World Bank, USA.

World Bank (1987). Sosial Indicators of Development 1987. The World Bank, USA.

Zubair, H. (2006). Sustainable Development from an Islamic Perspective: Meaning, Implications and Policy Concerns. MPRA Paper 2784, 7 November 2007.