Committee on Publication Ethics
This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics (COPE)
www.publicationethics.org"
Indexed by

Open Access Policy
GJAT provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.
Call For Paper
The Editorial Board of the journal welcomes contributions of papers on any topics related to Islamic-based sciences, social science, arts and humanities whether in Malay, English or Arabic throughout the year.

ISSN (print): 2232-0474
E-ISSN (online): 2232-0482

Valid CSS!

Creative Commons License
Global Journal Al Thaqafah is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.


SCImago Journal & Country Rank

Article 57

This Article Volume  4 Issue 1

First published June 2014, doi : 10.7187/GJAT572014.04.01
Publisher Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah, Perak, Malaysia.
 
Analisa Eksistensi Gharar Terhadap Perlaksanaan Pembiayaan
Peribadi Tawarruq 
The Analysis of Gharar Existence inThe Implementation of Tawarruq Personal Financing 
 
Hussein Azeemi Abdullah Thaidi
Muhamad Firdaus Ab Rahman
Azman Ab Rahman 
 
Abstrak

Pembiayaan peribadi tawarruq merupakan antara produk kewangan Islam yang menguntungkan institusi kewangan Islam. Namun realiti perlaksanaannya telah terpalit dengan kontroversi bahawa wujudnya unsur gharar yang diharamkan. Permasalahan semakin meruncing apabila tiada garis panduan dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) untuk perlaksanaan tawarruq. Justeru, objektif kajian ini adalah untuk menilai kewujudan gharar dalam pembiayaan peribadi tawarruq di samping cuba melihat keselarian struktur produk pembiayaan peribadi tawarruq dengan piawaian Syariat. Kajian kualitatif ini menggunakan metodologi kepustakaan dan observasi untuk mengumpul data. Temubual dijalankan terhadap tiga pegawai Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) untuk mendapatkan data primer. Hasil kajian menunjukkan wujudnya elemen gharar dalam pembiayaan peribadi tawarruq. Kajian menyimpulkan bahawa pelaksanaan pembiayaan peribadi tawarruq adalah harus berdasarkan prinsip gharar yasir. Hasil kajian dijangka mampu membetulkan skeptikal masyarakat dan menggalakkan lagi penawaran produk pembiayaan Islam yang kompetatif.
 
Kajian mencadangkan agar instrumen Islam yang lain seperti musharakah, ijarah dan al-rahnu terus diteroka untuk perlaksanaan pembiayaan peribadi.
 
Katakunci: Pembiayaan peribadi, tawarruq, gharar, kesamaran, perbankan Islam.
 
Rujukan
 
Ali H. (2003). Durar al-Hukkam fi Sharh Majallah al-Ahkam. Dar `Alim al-Kutub, Riyadh.
 
Abdulqadir, I.A. (2012). Integration of Islamic Financial Services: A Tug of Viability, Legality And Politics. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 8 (1): 71-94.

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) (2009). al-Ma`ayir al-Shar`iyyah 2010. AAOIFI, Manama.

Al- Qura Daghi, A. (2013). Athar al-Qabd fi al-`Uqud al-Fasidah. Dipetik dari http://www. qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=232%3A2009-07-04- 09-10-32&catid=38%3A2009-07-04-07-30-22&Itemid=13. Dipetik pada 12 April 2014.

Al-Bayhaqi, A. H. (1993). Al- Sunan al-Kubra. Dar al-Sadir, t.t.p.

Al-Bukhari, M. I. (2006). Sahih al-Bukhari. Dar al-Fikr, Beirut.

Al-Darir,S. M. (1993). Al-Gharar fi al-`Uqud wa Atharuhu fi al-Tatbiqat al-Mu`asarah. Al-Bink al-Islami li al-Tanmiyyah, Jeddah.

Al-Dusuqi, S. (t.t). Hashiyah al-Dusuqi `ala al-Sharh al-Kabir. Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.p.

Al-Fayruz Abadi, M. M. (2005). Al-Qamus al-Muhit. Tahqiq: al-Araqsusi M., Muassasah al-Risalah, Beirut.

Al-Jawhari, I. H. (1979). Al-Sihhah Taj al-Lughah wa Sihhah al-Arabiyyah. Dar al-Ilm al-Malayin, Beirut.

Al-Jawziyyah, M. I. Q (1992) Zad al-Ma`ad. Tahqiq: Al-Arna’ut, S. Muassasah al-Risalah, Beirut.

Al-Kasani, A. M. (2000). Bada’i` al-Sana’i`. Dar al-Ma`rifah, Beirut.

Al-Matrazi. (1979). Al-Mughrib fi Tartib al-Mu`rib. Tahqiq: al-Fakhuri M. Maktabah Usamah, Aleppo. 
 
Al-Nawawi, Y. (2003). Rawdah al-Talibin. Tahqiq: Al-Mawjud A. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut.

Al-Ramli, M. S. (1984). Nihayah al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj. Dar al-Fikr, Beirut.

Al-Sanhuri, A. (1997). Masadir al-Haq fi al-Fiqh al-Islami. Manshurat al-Halabi, Lubnan.

Al-Sarakhsi, S. (1985). Kitab al-Mabsut. Dar al-Ma`rifah, Beirut.

Al-Shirazi, M. (1990). Al-Qamus al-Muhit. Dar al-Fikr, Beirut.

Al-Shubili, Y. (2005). Muqaddimah fi al-Mu`amalat al-Maliyyah wa Ba`d al-Tatbiqat al-Mu`asarah. Makalah. Daurah fi Hafr al-Batin, Arab Saudi.

Al-Sultan, S. M. (2002). Ahkam al-Musha` fi al-Fiqh al-Islami. Universiti al-Imam, Riyadh.

Al-Zabidi, M. M. (1974). Taj al-`Arus. Tahqiq: Husayn Nassar. Matba`ah Hukumah al-Kuwayt, Kuwait.

Asmak, A. R., Shamsiah, M., Iman, M. (2010). Bay` al-Tawarruq dan Aplikasinya dalam Pembiayaan Peribadi di Bank Islam Malaysia Berhad. Shariah Journal, 18 (2): 333-360.
 
BNM. (2014). Pelan Sektor Kewangan Malaysia 2011-2020. Dipetik dari  http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=bm_publication_catalogue&pg=bm_publicatio_blueprint&ac=8&lang=bm, 50.
Dipetik pada 12 April 2014.

Bin Baz, A. A. (1992). Majmu`at Fatawa wa Maqalat Mutanawwi`ah. Dar al-Qasim, Riyadh.

Hussein, A., Paizah, I., Abdullah, T., Azman, A. R., & Muhammad Firdaus, A. R. (2013). Parameter Qabd Dalam Perlaksanaan Pembiayaan Tawarruq. Makalah, Islamic Economic System Conference (iECONS), 4-5 Sep 2013, Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur.

Ibn Abidin, M. A. (2003). Radd al-Muhtar `ala al-Durr al-Mukhtar. Tahqiq: Al-Mawjud A. Dar Alim al-Kutub, Beirut.

Ibn Manzur. (1988). Lisan al-`Arab. Tahqiq: Shiri A. Dar Ihya al-Turath al-`Arabi, Beirut.

Ibn Nujaym. (t.t). Al-Bahr al-Ra’iq Sharh Kanz al-Daqa’iq. Dar al-Ma`rifah, Beirut.

Ibn Qudamah, M. (1997). Al-Mughni. Tahqiq: Al-Turki A. Dar `Alim al-Kutub, Riyadh.

Ibn Rushd, M. A. (1982). Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. Dar al-Ma`rifah, Riyadh.

Ibn Taymiyyah, A. T. (2004). Majmu` al-Fatawa. Mujamma` al-Malik Fahd li Tiba`ah al-Mushaf
al-Sharif, Madinah.

Mohamed Fairooz, A. K. (2011). Konsep Nilai Masa Wang Dari Perspektif Islam dan Aplikasinya Dalam Produk-Produk Perbankan Islam di Malaysia. Tesis Ph.D, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. 
 
Musa, A. I. (2012). Al-Qabd wa Atharuhu fi al-`Aqd al-Fasid. Majallah al-Buhuth al-Islamiyyah, bil. 95.

Muslim, H. (1991). Sahih Muslim. Dar al-Hadith, Kaherah.

Suruhanjaya Sekuriti (SC). (2006). Keputusan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti, Ed. 2. Suruhanjaya Sekuriti, Kuala Lumpur.

Syed Alwi, S. F. (2013). Gold Investment Account in Kuwait Finance House (M) Berhad and Maybank Berhad. Global Journal Al-Thaqafah, 3(1):31-39. doi:10.7187/GJAT312013.03.01

Wan Nazman W. M. (2003). Bay` Bithaman Ajil dan Perlaksanaannya di Bank Muamalat Malaysia Berhad. Tesis Sarjana, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

Zaharuddin A. R. (2012). Contracts & The Products of Islamic Banking. CERT, Kuala Lumpur, Malaysia.